For den unge

Hvordan er livet i Lollehus

Dagligdag

Når du bor på Lollehus, har du dit eget værelse, hvor alle dine personlige ejendele er – herunder musikanlæg, tv og de ting som er vigtige for dig. Du har adgang til fælles stuer og fælles køkken, hvor du kan have samvær med de andre, der er på Lollehus. Du vil være med til at lave mad på særlige dage, og du vil ligeledes deltage I rengøring. Du vil altid kunne få hjælp fra personalet, I det omfang du har brug for det.

Skole & praktik

I hverdagene vil du være I en eller anden form for beskæftigelse. Fx skole, praktik eller lave praktiske ting på Lollehus. Vi går op I, at hver dag har et indhold. Du skal deltage I et ugentligt husmøde, hvor du sammen med de andre der bor på Lollehus, er med til at planlægge de forskellige aktiviteter, som der skal ske.

Kontaktperson

Du vil få en fast kontaktperson, som altid vil støtte dig, i de ting som du skal gøre og arbejde med. Du vil også have en ugentlig samtale med din kontaktperson, hvor I sammen arbejder med din udviklingsplan. Der er mange aktiviteter, som du kan deltage i, når du bor på Lollehus. Herunder: Svømning, Ridning, Go-kart, Håndbold, Badminton, Volleyball, Tennis, motor sport og fitness.

Til kommunen

Information omkring Lollehus og vores kompetencer

Beskrivelse af målgruppen


På Lollehus modtager vi børn og unge i alderen 10 til 23 år. De børn og unge der bor her er af begge køn.

Vi arbejder med børn og unge der har psykosociale problemstillinger og med psykiatriske overbygninger herunder: - Tidligt skadede
- Misbrugsproblematikker
- ADHD
- Skizotypisk sindslidelse
- Angst og depression
- Nervøse eller stressrelaterede tilstande herunder OCD

De børn og unge der bor på Lollehus har ofte været i gennem utallige omsorgssvigt, og de har ofte ringe eller ingen tillid til de voksne.

Det er vigtigt, at barnet eller den unge er motiveret for, at skabe forandringer i deres liv i et tæt samarbejde med personalet.

Vi lægger vægt på, at de børn og unge som bor her indgår i en form beskæftigelse. Dette kan være skole, dagtilbud eller en praktikplads. Vi er altid behjælpelige med at lave en beskæftigelsesplan, og her trækker vi blandt andet på vores lokale netværk.

Visitation

Lollehus er et privatopholdssted som selvstændigt forestår visitationen af de børn og unge som skal bo her. Efter en telefonisk kontakt fra kommunen, hvor vi har en indledende snak om plads og målgruppe, fremsender kommunen sagsakterne på det barn eller den ung, som der er tale om.

Herefter foretager lederen af Lollehus en socialfaglig vurdering af, om der er tale om et godt match. Såfremt at alle parter er enige afholdes der et møde med kommunen, barnet/den unge, forældrene og evt. andre betydningsfulde personer i netværket.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes handleplan og planlægger den konkrete pædagogiske tilgang ud fra de behov, som er beskrevet af den anbringende kommune.

Samarbejdet med kommunen

Vi udarbejder en statusbeskrivelse efter at barnet/den unge har boet på Lollehus i 3 måneder. Herefter udarbejder vi statusbeskrivelser hver 6. måned med mindre andet er aftalt. Barnet/ den unge inddrages altid i udarbejdningen af statusbeskrivelsen, da vi mener, at dette er afgørende for, at vedkommende føler ejerskab i egen udvikling.
Ferie og oplevelser

I sikker ledsagelse

Vi tilbyder

Hvad kan Lollehus tilbyde?
Lollehus

Fællesskab og oplevelser

Opholdssted

Når barnet eller den unge er indskrevet på almindeligvis på Lollehus, så har vedkommende eget værelse I hovedbygningen sammen med de andre beboere. Vedkommende indgår i husets daglige struktur og rutiner og den pædagogiske støtte er til stede 24 timer i døgnet.

Bo- og træningsafdeling

Bo- og træningsafdelingen er en mellemstation for unge der fortrinsvis har boet på Lollehus, og som kan profitere af at indgå i et forpligtende bofællesskab, men samtidig har behov for pædagogisk støtte.

Dagforanstaltning

Dagforanstaltningens formål er at drive et kombineret undervisning- og aktivitetsprogram, for unge som ikke umiddelbart er motiveret, eller har mulighed for at indgå I almen beskæftigelse. Dagforanstaltningstilbuddet er også tilgængeligt for unge der ikke har haft bopæl på Lollehus. Vi tilpasser dagforanstaltningstilbuddet, til de unge der er der og indholdet vil derfor variere. For at få en nærmere beskrivelse af tilbuddet skal man kontakte Christian Pedersen som er daglig leder.

Priser

Opholdsbetaling per måned: 62.525,00 kr.
Bo- og træningsafdeling: 41.510,00 kr.
Dagforanstaltning: 22.790,00 kr.
For nærmere information omkring priser og særlige ydelser kan Christian Pedersen som er daglig leder kontaktes. Ovenstående priser er gældende for 2018.

Om Lollehus

Hvad står vi for?

Vision

Vi har en vision om, at alle børn og unge som bor på Lollehus får muligheden for at tilegne sig kompetencer der gør, at de kan klare et uafhængigt og selvstændigt voksenliv.

Dette gør vi ved, at understøtte, at børnene og de unge er i en positiv udvikling på alle områder i deres liv. Herunder understøtter vi deres forhold til netværk og familie, til skole og indlæring og deres individuelle følelsesmæssige udvikling. Vi har fokus på, at der sker udvikling på alle områder af deres liv, da vi mener, at helhedssynet er det, som skaber de bedste muligheder for, at den enkelte kan opnå et uafhængigt og selvstændigt voksenliv.

Værdiggrundlag

Nærvær
- Vi har hjertet med på arbejde, og det betyder, at vi har en stor åbenhed overfor hinanden. Vi ser empati og forståelse som vigtige værktøjer i det pædagogiske arbejde.

Udvikling
- Vi tager udgangspunkt i en solid faglighed, når vi er på arbejde. Overordnet tror vi, at det aldrig er for sent, men at der altid findes noget godt hos det enkelte menneske, og at dette kan udvikles endnu mere.
- Vi er ambitiøse og målrettede i forhold til at skabe forandring hos os selv, og de børn og unge som bor på Lollehus.
- Som personale tager vi ejerskab for vores fælles beslutninger. Vi arbejder ligeledes for, at børnene og de unge, tager ejerskab for deres liv og udvikling, da vi tror på, at ejerskab er grundlaget for al udvikling.

Ligeværdighed
- Vi arbejder for et stærkt sammenhold blandt de børn, unge og voksne som er på Lollehus. Vi anser alle mennesker på Lollehus som ligeværdige.

Troværdighed
- Personalet vil agerer som troværdige rollemodeller, hvilket betyder, at de vil være stabile, forstående og rummelige i den pædagogiske tilgang.

Pædagogisk praksis og metode

Vi arbejder med udviklingsplaner som et pædagogisk værktøj. En udviklingsplan tager altid sit afsæt i handleplanen. Udviklingsplanen består af de mål, som kommunen har sat for barnet eller den unge. Målene omdanner vi til delmål, som vi kan arbejde med i den praktiske pædagogiske hverdag sammen med vedkommende.

Vi arbejder med, at der er en fast pædagogisk struktur i huset, da vi har erfaring for, at det reducerer stress og angst. Vi har fokus på, at bevare en sammenhængende dag, og vi holder fast i de forventninger, som vi har til den enkelte. Vi prioriterer højt, at personalet altid fungerer som troværdige.

Vi arbejder ligeledes med, at have et rummeligt miljø, hvor der er plads til at alle sider hos barnet/den unge – så vel gode som dårlige. Vi har fokus på, at skabe tryghed for denenkelte, og møde vedkommende individuelt i kontakten.

Inddragelse af netværk

Vi vægter samarbejdet med den unges netværk højt. Vi har en stor respekt for, at alt udvikling foregår i relationer, og vi inviterer forældre og andet relevant netværk ind i det omfang, hvor det er relevant og bidrager til positiv udvikling.

Personalet

Personalet på Lollehus har ud over den pædagogiske faglighed forskellige kompetencer i forhold til praktiske ting. Herunder tømre, køkken og mekanik færdigheder. Den pædagogiske praksis kan derfor blive koblet op på praktiske aktiviteter, hvilket danner et godt udviklingsgrundlang for mange af de børn og unge som bor på Lollehus.
Lollehus

Trygt og sikkert

Kontakt os

Vi står altid klar til at besvare spørgsmål eller give mere information